Sammitr S Plus V2 1G3 Hilux Revo 09.10.2017 Екатеринбург